zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
Strona główna Strona główna
RSS
Strona główna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa


Sąd

 

Stały Sąd Polubowny przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej działa na podstawie i w oparciu o:

 

 • umowę o zorganizowanie stałego sądu polubownego,
   
 • ustawę z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1063),
   
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej  (Dz. U. 2017, poz. 1356),
   
 • ustawę z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1822, ze zm.),
   
 • zalecenie Komisji 98/257/EC z 30 marca 1998 r. w sprawie zasad, jakie powinny spełniać ciała zajmujące się pozasądowym rozstrzyganiem sporów konsumenckich tj.: zasady  niezawisłości, kontradyktoryjności, przejrzystości, skuteczności i reprezentacji